Fudan university
มหาวิทยาลัยฟูตัน

ประวัติโดยย่อ

 

          มหาวิทยาลัยฟูตันตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดและอยู่ในอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีนในปี 2015 มหาวิทยาลัยฟูตันก่อตั้งขึ้นในปี 1905 เกิดจากการรวมตัวมหาวิทยาลัยฟูตันและมหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮ และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟูตันในเดือนเมษายนปี 2000 โดยอยู่ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆของจีนทุกปีในการจัดอันดับ 

         มหาวิทยาลัยฟูตันประกอบด้วย 43 คณะ หลักสูตรปริญญาตรี 57 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 148 สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 103 สาขา และ 22 สาขาของหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาเอกด้านการสื่อสาร ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันวิจัยและศูนย์กลางวิจัยการศึกษาและการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์การสอนเกี่ยวกับคลินิกและการวินิจฉัย มหาวิทยาลัยฟูตันมีคณะที่ดีที่สุดซี่งประกอบไปด้วยนักวิจัยสมัยใหม่ นักเรียนทุนที่มีชื่อเสียง และสมาชิกของสถาบันการศึกษาจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสามสิบมหาวิทยาลัยในจีนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนอนุมัติการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติได้ โดยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยฟูตันเปิดการสอนแพทย์ถึง 20 สาขาวิชาและมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติงานทางการแพทย์และงานวิจัย นอกจากนี้มีการเปิดการสอนในสาขาอื่น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล จุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ดีมากยิ่งขึ้นรายละเอียดหลักสูตรหลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                 
รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                        รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี        รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท        รายละเอียด
คู่มือการสมัครเรียน   Click 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 
รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร            ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ     ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                   ดาวน์โหลดที่นี่

 

ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.fudan.edu.cn/en/
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบทรานสคริป 
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ

 

复旦大学
FUDAN UNIVERSITY
           Fudan University was founded in 1905 and located in the cosmopolitan city of Shanghai, China. It is under the direct jurisdiction of the State Ministry of Education, enjoys national construction priority. Fudan University has developed into a comprehensive research university including humanities, social sciences, natural sciences, technological sciences, management sciences and medicine. Fudan consists of 28 schools and departments, with seventy undergraduate disciplines. At present, there are over 30000 full-time students, including over 13200 undergraduate students, over 13800 graduate students and over 3800 international students. Fudan is one of the first few institutions in China to admit foreign students.

Bachelor Degree

Master Degree

Doctoral Degree