Harbin Institute of Technology (HIT)
สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน

ประวัติโดยย่อ

        
สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินตั้งอยู่ที่เมืองฮาร์บิน ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1920 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และงานวิจัยเป็นหลัก และยังเป็นมหาวิทยาลัยของจีนที่มีชื่อเสียงทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ปัจจุบัน HIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่เก้าของประเทศจีนที่เน้นการสร้างและการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 HIT มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์มากกว่า 3,000 คน อาจารย์ระดับปริญญาเอกอีกกว่า 500 คน มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 55,500 คน และนักเรียนต่างชาติที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 คน ขณะนี้ HIT มีบัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตเสิ่นเจิ้น และวิทยาเขตเวยไห่ ซึ่งมีหลักสูตรรวมกันโดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 68 สาขาวิชา ปริญญาโท 138 สาขาวิชา และปริญญาเอก 78 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาเอกถึง 18 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการอีก 1 แห่ง มากไปกว่านั้นทางมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนในสาขาวิชาหลักของประเทศ 18 สาขา เพรียบพร้อมด้วยห้องทดลองระดับประเทศอีก 22 แห่ง

        HIT ยึดมั่นในคติที่ว่า “เข้มงวดในคุณภาพ สร้างความรู้ความสามารถให้นักศึกษา” เพรียบพร้อมด้วยคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่ HIT เป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ รัฐบาลจีนและทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนรัฐบาลและทุน HIT ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีระดับผลการเรียนดี ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 20 แห่งแรกของประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่อันดับที่ 8

 

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรภาษา 1 ปี        รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี       รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท       รายละเอียด
คู่มือการสมัครเรียน    Click 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 
รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร             ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ     ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                    ดาวน์โหลดที่นี่ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี

 

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://en.hit.edu.cn/

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบทรานสคริป 
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ


 

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
          Founded in 1920, Harbin Institute of Technology is a nationally recognized multi-disciplinary research and teaching institution spanning three provinces-Harbin Campus (Heilongjiang), Weihai Campus (Shandong) and Shenzhen Graduate School (Guangdong). HIT is a charter member of China University Union (C9). HIT’s core strengths continue to be Scientific Research and Engineering Technology, with strong faculties in Management, Liberal Arts, Economics and Law. HIT is well on its way towards achieving the goal of being a world-class university.

Bachelor Degree


Master Degree
Doctoral Degree