Huazhong University of Science and Technology
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง


ประวัติโดยย่อ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจงตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย เป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศจีนโดยขึ้นตรงกับรัฐบาลจีน เดิมเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ต่อมาได้รวมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ทงจี้ ที่มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 9 ใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน

       
มหาวิทยาลัยนี้เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา มีระบบการเรียนการสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับการค้นคว้าวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชากฎหมาย สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์ สาขาวิชาบริหาร รวม 11 สาขาวิชา ปัจจุบันมีคณาจารย์กว่า 3,000 คน มีคณาจารย์ระดับศาสตราจารย์กว่า 1,000 คน ระดับรองศาสตราจารย์ 1,300 คน

       
ทางมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในสังกัด คือ โรงพยาบาลทงจี้ ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้ในทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมในกับนักศึกษาแพทย์ และเป็นศูนย์พยาบาลหลักของมณฑลหูเป่ย

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจงมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาวิจัยอย่างหลากหลายและเปิดกว้างเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาโดยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง กล้าแข่งขัน กล้าลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและอนาคตที่สดใส

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา 1 ปี       รายละเอียด 

หลักสูตรปริญญาตรี      รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท     รายละเอียดคู่มือการสมัครเรียน    Click 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร            ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ     ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                    ดาวน์โหลดที่นี่ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี

 

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://english.hust.edu.cn/

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบทรานสคริป 
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ


 

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

         Located in Wuhan, the capital city of Hubei Province in central China, Huazhong University of Science and Technology (HUST) is a national key university directly under the Ministry of Education of P. R. China, and is among the first Universities joining the national “211 Project” and “985 Project”. HUST covers an area of over 1,153 acres with picturesque environment and elegant surroundings, and has 72% greenery coverage, which has been honored as the “University in the Forest”. HUST covers 12 disciplines: philosophy, economics, law, education, literature, history, science, engineering, agriculture, medicine, management and arts. The University offers 94 undergraduate programs, 225 master programs, 184 doctoral programs and 39 post-doctoral research centers, including 5 undergraduate programs, 81 master’s and 87 doctoral programs instructed in English. HUST has been accepting international students since 1960s. For over 50 years it has cultivated more than 5000 international students from more than 130 countries and districts.

Bachelor DegreeMaster Degree

Doctoral Degree