Nanjing University
มหาวิทยาลัยหนานจิง​          มหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 110 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหนานจิงมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ Gulou, Pukou และ Xianlin โดยเปิดสอน 28 คณะใน 80 ภาควิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 85 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 213 สาขา หลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะ 21 สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 147 สาขา หลักสูตรปริญญาเอกวิชาชีพเฉพาะ 1 สาขา และหลักสูตรหลังปริญญาเอก 23 สาขา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดราว 50,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,000 คน และในทุกสาขาวิชายินดีต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาจีน

          คณะการศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ และฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติ คณะการศึกษาต่างประเทศมีสาขาวิชาภาษาจีนซึ่งรับสมัครเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ และสาขาวิชาการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองสาขาวิชานั้น เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และการเรียนภาษาจีนระยะสั้น
รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรภาษา   
- ภาษา 4 สัปดาห์             รายละเอียด
- ภาษา 12 สัปดาห์           รายละเอียด
- ภาษา 1 เทอม                รายละเอียด
- ภาษา 1 ปี                      รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี       รายละเอียด
-สาขาบริหารธุรกิจ            รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท       รายละเอียดคู่มือการสมัครเรียน         Click 

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 
รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร             ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ      ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                    ดาวน์โหลดที่นี่


 


ระยะเวลาการสมัคร
  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี

 
รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.nju.edu.cn/english/


 
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบทรานสคริป 
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ


 Nanjing University
​มหาวิทยาลัยหนานจิง

Bachelor Degree

Master Degree