Shanghai Jiaotong University
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง


ประวัติโดยย่อ

         
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและได้รับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 4 จาก 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่ทางเมืองเซี่ยงไฮ้และกระทรวงศึกษาธิการร่วมก่อตั้งขึ้น แต่เดิมจัดตั้งในนามสถาบันหนานหยางในปี 1896 นับเป็นสถาบันเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 คณะ โรงพยาบาล 2 แห่งและโรงพยาบาลร่วม 12 แห่ง ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาเอกระดับเกรดเอ 22 แห่ง และเกรดบี 143 แห่ง ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาโท 179 แห่งและหน่วยงานแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก 23 แห่ง งานวิจัยระดับประเทศ 22 แห่ง ห้องทดลองระดับชาติ 6 แห่ง ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยระดับชาติ 4 แห่ง ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี 1 แห่ง ศูนย์ร่วมมือองค์การอนามัยโลก 2 แห่ง คณาจารย์  2,800 คน เป็นราชบัณฑิตของสภาวิทยาศาสตร์ 15 คน สภาวิศวกรรมศาสตร์ 18 คน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับศาสตร์ในโครงการ “973” 7 คน ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ระดับประเทศ 33 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับ 3 ของประเทศมาหลายปี และได้รับรางวัลพัฒนาการเรียนการสอนดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี
 

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี  ได้แก่  ภาษาจีน บริหารธุรกิจ กฎหมาย เครื่องจักร ประมง ซอฟแวร์ วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ พลังงานกล* เคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนชีววิทยา (* รับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย)

ปริญญาโท  ได้แก่  การจัดการทางทะเล บริหารธุรกิจ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ แสง* ชีววิทยา* วรรณกรรมโบราณ* วิทยาศาสตร์ บริหารรัฐกิจ* เครื่องจักร* ภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กีฬา วัสดุแปรรูป (* รับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย)

ปริญญาเอก  ได้แก่ พลังงานความร้อน โครงการแช่แข็ง นิวเคลียร์ เครื่องวัด ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ ทฤษฎีควบคุม เทคโนโลยีการวัด การออกแบบ คอมพิวเตอร์ พลังงานไฟฟ้า

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ได้แก่ ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระดับสูง และภาษาจีนระยะสั้น

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา 1 ปี      รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี     รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท    รายละเอียด


คู่มือการสมัครเรียน   Click 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร            ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ     ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                   ดาวน์โหลดที่นี่

ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปีรายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://en.sjtu.edu.cn/

 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบทรานสคริป 
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ


 

上海交通大学 
SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY

          Shanghai Jiao Tong University was founded in 1896 as Nan Yang College. In the 1920s and 1930s, SJTU was crowned as the "oriental MIT". Over the century, SJTU has fostered over 200,000 talents, spreading all over the world, among them famous statesmen like Jiang Zemin and China's "Father of Space Technology" Qian Xuesenᆪᄏ winners of State Top Scientific and Technological Award - mathematician Wu Wenjun, chemist Xu Guangxian and hematologist Wang Zhenyi. Over 200 members of the Chinese Academy of Sciences and the Chinese Academy of Engineering are SJTU alumniᆪᄏ and of the 23 researchers of "Atom bomb, Hydrogen bomb and Satellite" who have been nationally commended, 6 are SJTU alumni. SJTU faculty, students and alumni have created many "firsts" in China's modern history in their own fields such as technology, education and medicine. In recent years, it has been widely acknowledged that many young SJTU alumni have made outstanding contribution to the economic and social development of China.

Bachelor Degree

Master Degree


Doctoral Degree