Sun Yat-Sen University
มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น


ประวัติโดยย่อ
       มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง มีวัฒนธรรมที่ดีในการสอนและการเรียนรู้ เป็นวิทยาลัยการแพทย์ที่มีประวัติยาวนาน และเป็นรายแรกที่ได้รับความร่วมมือจากชาวอเมริกา ในปี 1942 ด็อกเตอร์ซุนยัดเซนเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในศตวรรษที่ 20 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองและจารึกด้วยลายมือของท่านเป็นภาษิตคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษากว้างใหญ่ สอบถามถูกต้อง สะท้อนอย่างระมัดระวัง แยกแยะอย่างชัดเจน” เดิมมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า Guangdong ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซน ในปี 1926 และในปี 1930 มี 7 วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยวิทยาลัยสอนศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม การเกษตร การแพทย์ และการศึกษา
       ในปี 1935 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิต ในปี 1950 วิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศมีการปรับโครงสร้างอีกครั้ง ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซนคือ มหาวิทยาลัยที่ใช้ในการทดสอบความรู้ทั้งหมด ทั้งในด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนใหม่ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซนยังคงได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในระดับชาติ
      มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ในจังหวัด Guangdong ปัจจุบันนี้ในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 4 วิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ 6.17 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำแห่งไข่มุก หรือทะเลจีนใต้บริเวณทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ของ 1.17 ตารางกิโลเมตร บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ 0.39 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ 3.48 ตารางกิโลเมตรบริเวณทิศใต้มหาวิทยาลัย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ สนามหญ้า และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งการสร้างสรรค์ในด้านความคิด การศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าและการวิจัย


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา 1 ปี      รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี     รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท    รายละเอียดคู่มือการสมัครเรียน    Click 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 
รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร            ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ     ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                   ดาวน์โหลดที่นี่
ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


​รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm

 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบทรานสคริป 
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ


 

中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

         Sun Yat-sen (Zhongshan) University, located in Guangzhou City - the largest city in south China and closed to Hong Kong and Macao, was founded by Dr. Sun Yat-sen (Zhongshan being his alias), the great leader of the democratic revolution in China. With a history of more than 100 years, she is a key and multi-disciplines university entitled the projects of “985” and “211” under the Ministry of Education, ranking as one of the major universities in the country and at the top in South China. The University has four campuses: the Guangzhou South & North Campuses, the Guangzhou East Campus (located in the University Town) and the Zhuhai Campus. There are 32 schools or colleges and 5 departments directly under the University. At the undergraduate level, courses are offered in 102 subject areas;at the graduate level, Master’s degree are conferred in 251 subjects areas and doctorates in 180.

Bachelor Degree
Master DegreeDoctoral Degree