Zhejiang University
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

ประวัติโดยย่อ

           คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University, School of Medicine) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1912 ในชื่อ Chekiang College of Medicine ในปี ค.ศ.1960 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงหลังจากที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงได้ควบรวมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงแล้ว คณะแพทยศาสตร์ได้ถูกสถาปนาอีกครั้งในชื่อของคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย แม้ว่าคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเปลี่ยนชื่อและสถานที่ตั้งหลายครั้ง แต่ก็ยังคงเป็นสถาบันด้านแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงติดอันดับหนึ่งในสิบ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน

           คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับมณฑลและระดับชาติ นอกจากนั้นโรงพยาบาลพันธมิตรเหล่านี้ยังเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงและสถานที่ทําโครงงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์อีกด้วยหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษา  1  ปี         รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี          รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด
คู่มือการสมัครเรียน   Click 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 
รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร            ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ     ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า                   ดาวน์โหลดที่นี่


ระยะเวลาการสมัคร
  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.zju.edu.cn/english/

 
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมบริการทั้งหมดดังนี้
1. ค่าเรียน
2. ค่าหอพัก
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าสมัคร
5. ค่าวีซ่า
6. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
      (ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
      (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
8. รถรับส่งจากสนามบิน-มหาวิทยาลัย (หอพัก)
9. ค่าลงทะเบียน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)
1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 - 150 หยวน)
3. ค่าหนังสือเทอมถัดไป
4. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป
5. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน
6. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน
7. ค่ามัดจำหอพัก
8. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- อายุ 12 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
- ยื่นเอกสารในการสมัคร และหลักฐานพร้อมชำระเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท สำหรับคอร์สระยะยาวควรยื่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือนธันวาคมและพฤษภาคม

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. RESUME
4. วุฒิการศึกษา ม.6
5. ใบทรานสคริป ม.ปลาย
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
8. ผลสอบ HSK  (ถ้ามี) (อายุไม่เกิน 2 ปี)
9. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
10. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
11. หลักฐานการชำระเงิน
13. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด”X”)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
3. Admission Notice
4. JW 202 พร้อมสำเนา
5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)
7. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)
8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)
9. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาต   พำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

การตรวจสุขภาพ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ Sinovast)
5. ค่าตรวจสุขภาพ 

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY
           Founded in 1897, as one of the oldest institutions, Zhejiang University (ZJU) is a leading research university and has always been ranked among the few top universities in China in terms of its comprehensive academic strength shown in teaching, research and social service. ZJU is the most comprehensive university in China whose fields of studies cover 12 major branches of learning, namely philosophy, education, literature, history, management, science, engineering, economics, law, agriculture, arts and medicine; and offers various degree or non-degree study programs. There were over 5,200 international students from 130 countries studying in ZJU in 2013. With students from a great number of nationalities, the university provides students good opportunities to understand and experience different cultures.

Bachelor Degree
Master DegreeDoctoral Degree